Kalkulačka V2

MenuB


Popis funkcí:


Lg10 : Logaritmus se základem 10

Lg2 : Logaritmus se základem 2

√ : Druhá odmocnina

^ : Mocnina čísla (5² = pow(5, 2))

n! : Faktoriál čísla n je roven součinu všech přirozených čísel, která jsou menší nebo rovna číslu n. (5! = 5 · 4 · 3 · 2 · 1 = 120)